กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้แก่ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น ม.2