กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนคนตรัง ครั้งที่ 6

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน กลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บ้านนา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร จัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เยาวชนคนตรัง เพื่อส่งเสริมทักษะ และสร้างพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยทางโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกดูภาพทั้งหมด