ปฐมนิเทศและสร้างคนดีตามวิถีพอเพียง  ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและสร้างคนดีตามวิถีพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ดูภาพทั้งหมด