ฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ในระดับชั้น ม.4