พิธีลงนาม MOU ห้องเรียนสีขาว

โรเงรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดทำพิธีลงนาม Mou ห้องเรียนสีขาว โดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาร่วมลงนาม