ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

4

4

3

3

3

73

60

52

41

34

32

82

60

53

46

49

42

155

120

105

87

83

74

รวม 21 292 332 624
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 624

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)