การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม