กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์