ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy

ประกาศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy