ประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รงเรียนรับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากคณะกรรมการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563