ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563