วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2564 ในรูปแบบของ การสร้างการรับรู้ ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน (Social Media)