วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีเยาวชน งานสืบสานตำนาน ตันหยงสตาร์เมืองท่าโบราณ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดวงดนตรีเยาวชน

วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีเยาวชน งานสืบสานตำนาน ตันหยงสตาร์เมืองท่าโบราณ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ณ แหลมหยงสตาร์