สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน      : ดอกศรีตรัง

อักษรย่อของโรงเรียน         : ท.ศ.

ปรัชญาของโรงเรียน           : เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย

คำขวัญของโรงเรียน           : เรียนดี  มีวินัย  จิตใจสูง

สีประจำโรงเรียน               : สีม่วงน้ำเงิน