เผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์