เผยแพร่นวัตกรรม เรื่อง พัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยเทคนิคแผนผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ด้วยเทคนิคผังกราฟฟิค
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning