แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสาร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กลุ่มไลน์ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2564

ขอให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของโรงเรียน 

เพื่อใช้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ

กลุ่มไลน์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มไลน์

มัธยมศึกษาปีที่ 4