โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน

โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน

อาจารย์ทัตพิชา พงษ์ศิริ และคณะ นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่สู่ชุมชน ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในเรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)