การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1

โครงสร้าง

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน

• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภาระกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

📢 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

 O2

ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดํารงตําแหน่งทาง การบริหารของหน่วยงาน

• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ

            📢 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

O3อำนาจหน้าที่

• แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่ และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด

            📢 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

            – ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง

            – เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

            📢 แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

O5ข้อมูลการติดต่อ• แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
            – ที่อยู่หน่วยงาน
            – หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
            – ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
            – แผนที่ตั้งหน่วยงาน

            📢 ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
     – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พุทธศักราช 2560
     – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

     – พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

     – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

– แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562

     – พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   

     – พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

     – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

     – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

            📢 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7ข่าวประชาสัมพันธ์• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2566

           📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
           📢 ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

O8Q&Aแสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

           📢 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ

O9Social Network• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

           📢 Social Network โรงเรียน

O10

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล

• แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน

           📢 นโยบายคุ้มครองข้อมูล

9.2 การบริหารงาน

ข้ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O11

แผนดําเนินงานและการใช้

งบประมาณประจําปี

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     

            📢 แผนดำเนินงานประจำปี

O12

รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินงานและการใช้ งบประมาณประจําปี

รอบ 6 เดือน

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O11
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566

           📢 รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           📢 รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2565

O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

• จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน

          📢 คู่มือสถานศึกษา

O15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

         📢 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกขอปีงบประมาณ พ.ศ.2566

        📢 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O17รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        📢 รายงานความพึงพอใจ

O18E–Service• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

        📢 ช่องทาง E – Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

         📢 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้อง ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566

        📢 ประกาศต่างๆ

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*

• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น

        📢 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

• แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

       📢 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O23

นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

• เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

          📢 นโยบายการบริหาร

O24

การดําเนินการตาม นโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล

• แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23

• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

         📢 การดำเนินงานตามนโยบาย

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*

• หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

• เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566

        📢 หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและ      พัฒนาทรัพยากรบุคคล       ประจําปี

• แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

• มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ผลการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

(2) สรุปข้อมูลสถิติดา้ นทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากําลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น

(3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

       📢 รายงานผลการดำเนินงาน

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O27

แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน

(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวธิ กี ารในการจดั การต่อเรื่องร้องเรยี น

(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ

(4) ระยะเวลาดําเนินการ

          📢 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดย แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็น การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

          📢 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*

• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ (3) จํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ

• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ

• ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

         📢 ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียน

O30

การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

• มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

        📢 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

O31

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*

• มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดในขณะ/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• เป็นการประกาศสําหรับปี พ.ศ. 2566

*ผู้บริหารสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566

         📢 นโยบายการไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)

O32

การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

แสดงการดําเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกหรือ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและ ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อ ถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

  📢 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy

O33

รายงานผลตามนโยบาย

No Gift Policy

แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

• เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566

         📢 รายงานผลนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O34

การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

(2) มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

          📢 การประเมินความเสี่ยง

O35

การดําเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

• เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ การดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

         📢  การดำเนินงาน

แผนป้องกันการทุจริต*

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O36

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดําเนินการ

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

          📢  แผนปฏิบัติการ

O37

รายงานการกํากับติดตาม

การดําเนินการป้องกัน

การทุจริตประจําปี
รอบ 6 เดือน

• แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตตามข้อ o36

• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566

          📢 รายงานกำกับติดตาม

O38

รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

 

• แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจําปี

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย

(1) ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ

• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

        📢 รายงานผลการดำเนินงาน

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม*

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O39

ประมวลจริยธรรมสําหรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564

• แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ถือปฏิบัต

          📢 ประมวลจริยธรรม

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

• แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษาตอบคําถามทางจริยธรรมหรือ คณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

(2) การจัดทําแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม

(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

          📢 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41

การประเมินจริยธรรม

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

• แสดงรายงานการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

• แสดงการกําหนดให้มีการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

         📢 การประเมินจริยธรรม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย

(1) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

          📢 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

O43

การดําเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตาม ข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูล รายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

• แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมใน การประเมิน ITA ของหน่วยงาน

• เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566

         📢 การดำเนินการตามมาตรการ