การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1

โครงสร้าง

• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภาระกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ด้านการบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

📢 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา

 O2

ข้อมูลผู้บริหาร

• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา

• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e-mail)

            📢 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

O3อำนาจหน้าที่

• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

            📢 อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            📢 แผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

O5ข้อมูลการติดต่อ• แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน

            📢 ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   

– พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

            📢 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O7ข่าวประชาสัมพันธ์• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565

           📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
           📢 ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

O8Q&A• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

           📢 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ

O9Social Network• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

           📢 Social Network โรงเรียน

9.2 การบริหารงาน

ข้ข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O10แผนดำเนินงานประจำปี• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

            📢 แผนดำเนินงานประจำปี

O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2565

           📢 รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

           📢 รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2564

O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภาระกิจงาน 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร

          📢 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

• แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

         📢 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกขอปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        📢 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        📢 รายงานความพึงพอใจ

O17E–Service• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

        📢 ช่องทาง E – Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        📢 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ในข้อ O18
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

        📢 รายงานการกำกับติดตาม

O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        📢 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

        📢 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

O22ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ• แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

        📢 ประกาศต่างๆ

O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565

        📢 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564

        📢 รายงานผล พ.ศ.2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O25นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

          📢 นโยบายการบริหาร

O26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
• แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

          📢 การดำเนินงานตามนโยบาย

O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

          📢 หลักเกณฑ์การบริหาร

O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

          📢 รายงานผลการบริหาร

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

         📢 แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน

O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

        📢 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565

         📢 ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียน

O32ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น
• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

         📢 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

O33การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม
• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

         📢 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O34นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

  📢 นโยบายการไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy)

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

         📢 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O36การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
• การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

          📢 การประเมินความเสี่ยง

O37การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
•  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

          📢 การดำเนินงาน

– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม

•แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง

• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

           📢 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565

          📢 แผนปฏิบัติการ

O40รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565

          📢 รายงานกำกับติดตาม

O41รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

         📢 รายงานผลการดำเนินการ

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภาย
ในหน่วยงาน
• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

          📢 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

O43การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565

         📢 การดำเนินการตามมาตรการ