แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำแนะนำ

◾ โปรดระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย (*)
เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ ขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายงานผลการดำเนินการ
ให้ท่านทราบต่อไป
◾ โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ พร้อมระบุพยานหลักฐาน
◾ สำหรับข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
◾ กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ-สกุลจริงของผู้ร้องเรียน หรือไม่ระบุพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ โรงเรียนจะไม่รับหรือยกเรื่องดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

แบบวัด EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน