นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันการเเสดงทางวิทยาศาสตร์