การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยโรงเรียนได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ