แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565