ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
84
66
150
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
76
88
164
5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
56
58
114
4
รวมมัธยมต้น
216
212
428
13
มัธยมศึกษาปีที่ 4
54
74
128
4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
32
48
80
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
37
58
95
3
รวมมัธยมปลาย
123
180
303
10
รวมทั้งหมด
339
392
731
23

ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2566