ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
74
78
152
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
69
62
131
4
มัธยมศึกษาปีที่ 3
54
67
121
4
รวมมัธยมต้น
197
207
404
12
มัธยมศึกษาปีที่ 4
51
70
121
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
42
43
85
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
28
43
71
3
รวมมัธยมปลาย
121
156
277
9
รวมทั้งหมด
318
363
681
21

ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563