ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง เพศ รวม
ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

4

4

4

3

3

3

69

65

71

42

29

35

64

68

77

46

46

37

133

133

148

88

75

72

รวม 21 311 338 649
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 21 649

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)