ข้อมูลบูคลากร

ประเภทบุคลากร

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด
ชาย หญิง ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ 1 1
รองผู้อำนวยการ 1 1
ครูประจำการ 6 25 14 17
ครูพนักงานราชการ 1 1
ครูอัตราจ้าง 2 3 5
นักการ /ภารโรง 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 1 2
บุคลากรอื่น 1 2 1 2
วิทยากรอิสลาม 1 1
รวม 16 31 16 26

4

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)