ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน             : ดอกศรีตรัง
อักษรย่อของโรงเรียน                : ท.ศ.
ปรัชญาของโรงเรียน                   : เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำประชาธิปไตย
คำขวัญของโรงเรียน                  : เรียนดี  มีวินัย  จิตใจสูง
สีประจำโรงเรียน                         : สีม่วง – น้ำเงิน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก                : 1092140344
รหัส Smis 8 หลัก                       : 92012014
รหัส Obec 6 หลัก                       : 140344
ที่อยู่                                             :  เลขที่ 92 หมู่ที่   1   บ้านทุ่งยาว ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปะเหลียน จังหวัด ตรัง 92180
โทรศัพท์                                      : 075208009  โทรสาร 075289003
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง                     : 11/10/2536
อีเมล์                                            : ts@ths.ac.th
เว็บไซต์                                        : http://www.ths.ac.th
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ    : 40 กม.  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ         :7 กม. 

เพลงมาร์ชทุ่งยาวผดุงศิษย์
เพลงสถาบันทุ่งยาวผดุงศิษย์