ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

รงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เดิมเป็นโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ เขต 2 และได้ประกาศแยกตัวโดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2536 จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง มีเนื้อที่รวม 57 ไร่ 18.7 ตารางวา ปัจจุบันได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมีเขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลลิพัง หมู่ 1–3 ตำบลสุโสะ หมู่ 5, ตำบลท่าข้าม หมู่ 5 ตำบลทุ่งยาว หมู่ 1–7

โรงเรียนเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075- 208009 โทรสาร 075-288257 เปิดสอนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
1-6 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง