วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  บริหารจัดการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล  สานสายใยสามวัฒนธรรม  ส่งเสริมทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21

พันธกิจ

1. บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพยึดหลักธรรมาภิบาล

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นทักษะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่  21

4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

7. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมเต็มตามศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทักษะในศตวรรษที่  21  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย