โรงเรียนสุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมธรรมาธิบาลในสถานศึกษา

โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน 2560

 

การประมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชัน