แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565