กิจรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

กิจรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน 63

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมและเรียนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย