ค่ายเรียนรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่นักเรียน

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แก่นักเรียน ตามโครงการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาเต็มศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์