ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อแยกห้องเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบวัดความรู้พื้นฐานเพื่อแยกห้องเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564
– ม.1 สอบในวันเสาร์ ที่ 22 พ.ค. 64
– ม.4 สอบในวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ค. 64