เผยแพร่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธีSTAR Model เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธีSTAR Model
เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์