แสดงความยินดีกับนักเรียนทีได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนของแสดงความยินดีกับนักเรียนทีได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้ง 2 รายการ ได้แก่
1. นางสาวมุกวรินทร์ สรรเพชร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
2.นายอินทนนท์ สงนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
3. นายณรงค์เดช เกษร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม paint