โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดให้มีการรายงานตัว รับมอบตัวนักเรียน และกิจกรรม classroom meetting ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
จัดให้มีการรายงานตัว รับมอบตัวนักเรียน
และกิจกรรม classroom meetting
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประเภทห้องเรียนปกติ)