โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชา