โล่เกียรติยศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โล่เกียรติยศ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลำดับที่ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นการศึกษมัธยมศึกษา เขต 13 ณ โรงแรมสภารอยัลบีชอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563