โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดให้มีการรายงานตัว รับมอบตัวนักเรียน และกิจกรรม classroom meetting ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศ

Read more