โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ผอ.ยุทธนา แก้วรักษ์ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวย

Read more

เผยแพร่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธีSTAR Model เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทา

Read more

เผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาการอ่านภาษาอ

Read more