เผยแพร่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลวิธีSTAR Model เรื่อง ปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทา

Read more

เผยแพร่นวัตกรรม การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านกับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

การพัฒนาการอ่านภาษาอ

Read more