ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑การประกวดคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ”
ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตที่ว้าวุ่น...ใช้สติ สมาธิค้ําจุน...ช่วยหาทางออกได้” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
🎉🎉🎉🎉🥈
ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
การประกวดคลิปวีดิทัศน์ “Meditation Clip Contest” ” ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตที่ว้าวุ่น…ใช้สติ สมาธิค้ําจุน…ช่วยหาทางออกได้”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่